skip to Main Content

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Praktijk Noardein.

Als je gebruik maakt van de website van Praktijk Noardein en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Praktijk Noardein kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de Praktijk Noardein-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
• Navigatie door de website
• Invullen van formulieren
• Aanmelden voor nieuwsbrief

Wat doen we met je gegevens?

Praktijk Noardein bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
• Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
• Het afwikkelen van betalingen;
• Het opbouwen van een contacthistorie;

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Praktijk Noardein streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Praktijk Noardein jouw gegevens?

Praktijk Noardein gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen of delen met andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Praktijk Noardein over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Praktijk Noardein. Je kunt op basis van de uitkomsten Praktijk Noardein ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Praktijk Noardein. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via Gearte@praktijknoardein.nl.

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement

Praktijk Noardein behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de bezoekers van de website www.praktijknoardein.nl, die toebehoort aan Praktijk Noardein. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn via deze website. Praktijk Noardein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Praktijk Noardein. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de website van Praktijk Noardein, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Noardein verkrijgen.

Hyperlink naar de Praktijk Noardein website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website van Praktijk Noardein. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Praktijk Noardein en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Praktijk Noardein.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de Praktijk Noardein website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Praktijk Noardein controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Praktijk Noardein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Praktijk Noardein en de derde.

Aansprakelijkheid van Praktijk Noardein 

Praktijk Noardein neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Praktijk Noardein daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Praktijk Noardein gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Praktijk Noardein website aangeboden wordt.

Praktijk Noardein zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Praktijk Noardein oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Praktijk Noardein wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Praktijk Noardein zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De website van Praktijk Noardein is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Praktijk Noardein zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Praktijk Noardein zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Praktijk Noardein zijn verstrekt. Ook zal Praktijk Noardein zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken. Lees meer over de wijze waarop Praktijk Noardein met privacy gegevens omgaat op Privacy Statement.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube of Vimeo.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site praktijknoardein.nl voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.

Back To Top